Skrevet d. 30. oktober 2015 af Lennart Christensen

Tilstandsrapporten

Formål med tilstandsrapporten

En tilstandsrapports formål er at afklare, i hvilket omfang bygningens fysiske tilstand er ringere end tilstanden af tilsvarende intakte bygninger af samme alder. I tilstandsrapporten foretages en vurdering af boligens synlige skader, der nedsætter bygningens funktion eller værdi, og tegn på skader. Som tillæg til rapporten udleveres også en generel hustypebeskrivelse.

En bygningssagkyndig gennemgår ved et huseftersyn hver enkelt del af boligen medmindre der er ufremkommelige steder og den bygningssagkyndige noterer synlige skader og tegn på skader og vurderer boligens stand under hensyn til boligens alder.

Skaderne angives ved hjælp af følgende karakterer:

 • K0 = Kosmetisk skade.
 • K1 = Mindre alvorlig skade.
 • K2 = Alvorlig skade.
 • K3 = Kritisk skade.
 • UN = Bør undersøges nærmere.

Sælgers oplysninger til tilstandsrapporten

Et ‘sælgeroplysningsskema’ indgår som en integreret del af tilstandsrapporten. Det vil sige, at du som sælger har pligt til loyalt og ærligt at oplyse om din viden om ejendommen, fx om tidligere udførte reparationer og skader m.m.

Fordel for køber

Tilstandsrapport og elinstallationsrapport er begge nødvendige for, at du kan tegne en ejerskifteforsikring. Samtidig giver den et godt overblik over synlige og eventuelle skader på boligen.

Fordel som sælger

Du kan frigøre dig fra dit almindelige ansvar for skjulte skader på boligen, hvis du inden købsaftalens indgåelse

 • forsyner køber med en tilstandsrapport,
 • forsyner køber med en elinstallationsrapport,
 • giver køber et tilbud om ejerskifteforsikring,
 • skriftligt tilbyder køber at betale halvdelen af den samlede præmie for den pågældende forsikring og sørger for, at køber skriftligt er gjort bekendt med retsvirkningerne af ordningen.

Huseftersynsordningen ved bolighandel

Tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten er resultat af en bygningsgennemgang under huseftersynsordningen. Samlet giver de to rapporter en professionel og neutral gennemgang af boligens synlige skader og elinstallationernes tilstand. Som oftest har sælger fået udarbejdet en tilstandsrapport samt en elinstallationsrapport, som siger noget om ejendommens ”sundhedstilstand”. BOLIGadvokaten vejleder dig om indholdet af rapporterne og hjælper dig med at vurdere, om der er særlige forhold som bør belyses nærmere. I en række tilfælde kan det være en fordel for dig at få din egen byggesagkyndige til at gå huset igennem. Din BOLIGadvokat kan derfor vejlede dig om det eventuelle behov for dette set i lyset af de foreliggende rapporter. Du skal ligeledes kende de fulde konsekvenser af din beslutning vedrørende ejerskifteforsikring, navnlig om muligheden for at rejse krav mod forsikringsselskabet eller andre, hvis der viser sig at være mangler ved ejendommen, når du er flyttet ind. BOLIGadvokaten vurderer herudover, om der er behov for at indhente et alternativt tilbud på en ejerskifteforsikring.

Sælger bestiller tilstandsrapporten

Sælger skal bestille en tilstandsrapport hos en bygningssagkyndig. Som sælger kan du alternativt få en ejendomsmægler til at formidle kontakt til et forsikringsselskab, der så finder en bygningssagkyndig, men ejendomsmæglerne må ikke formidle den direkte kontakt mellem sælger og bygningssagkyndig. Dette skyldes risikoen for interessekonflikter.

Tilstandsrapportens gyldighed og pris

Tilstandsrapporten er gyldig i seks måneder og koster 4.000 til 10.000 kr., alt efter størrelsen på boligen. Inden perioden udløber, kan du få rapporten fornyet for 6 måneder til en reduceret pris. Rapporten er gyldig fra den dag, den beskikkede sagkyndige indberetter rapporten. Den beskikkede sagkyndige skal indberette en tilstandsrapport senest 14 dage efter gennemgangen af boligen.

Sælger bestiller elinstallationsrapporten

Det er sælger af boligen, der kontakter en autoriseret elinstallatørvirksomhed. Ejendomsmæglerne må ikke formidle den direkte kontakt mellem sælger og elinstallatørvirksomhed. Sælgers ejendomsmægler kan dog godt formidle kontakten til et forsikringsselskab, der så finder den autoriserede elinstallatørvirksomhed. Dette skyldes risikoen for interessekonflikter.

Elinstallationsrapportens gyldighed og pris

Elinstallationsrapporten er gyldig i et år og koster mellem 1.500 og 3.500 kr., alt efter størrelsen på boligen.

Huseftersyn og ejerskifteforsikring

Det er frivilligt for sælger, om huseftersynordningen skal benyttes, men det er en god idé for både køber og sælger. Samtidig er ordningen en forudsætning, hvis du som sælger vil undgå at hæfte for skjulte skader ved boligen og hvis du som køber vil tegne en ejerskifteforsikring. Med en ejerskifteforsikring sikrer køber sig mod eventuelle skjulte skader ved boligen.

Som sælger kan du frigøre dig for dit almindelige ansvar for skjulte fejl og mangler, hvis du opfylder følgende krav:

 • Får lavet en tilstands- og elinstallationsrapport
 • Indhenter et tilbud på en ejerskifteforsikring
 • Skriftligt tilbyder køber at betale et beløb svarende til mindst halvdelen af den tilbudte samlede forsikringspræmie
 • Fremlægger tilstandsrapporten, elinstallationsrapporten og tilbuddet om ejerskifteforsikring INDEN køber afgiver et købstilbud.

Dit ansvar som sælger bortfalder ikke, hvis du ikke fremlægger rapporterne og tilbuddet om ejerskifteforsikring inden købsaftalen underskrives af køber. Som sælger skal du derfor af princip afvise at underskrive købsaftalen, hvis køberen har underskrevet købsaftalen uden at have modtaget tilstands- og elinstallationsrapporterne. Selvom du som sælger har valgt at benytte huseftersynsordningen, er du fortsat forpligtet til at oplyse om væsentlige forhold ved boligen, som kan have betydning for købers beslutning. Overholder du som sælger ikke ”den loyale oplysningspligt”, risikerer du alligevel at hæfte for fejl og mangler.

Huseftersynsordningen medfører kun ansvarsfrihed for sælger, for så vidt angår mangler ved bygningerne. Du hæfter som sælger stadig for mangler vedrørende selve grunden, f.eks. forurening. Endvidere hæfter du som sælger for forhold, der strider mod en servitut eller offentligretlige forskrifter, medmindre der er tale om, at en el-, varme-, ventilations- eller sanitetsinstallation er ulovlig, som sælger er ansvarsfri for. Endelig hæfter du som sælger for bygningens stikledninger, herunder kloakker, medmindre forholdet, da tilstandsrapporten blev udarbejdet, var af en sådan karakter, at den bygningssagkyndige burde have omtalt det i rapporten.